Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ)  i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), društvo ROBNA KUĆA RI d.o.o. (Voditelj Obrade), koje upravlja trgovačkim centrom Robna kuća RI (dalje u tekstu: RK RI) poštuje i uvažava privatnost posjetitelja Centra i web stranice te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža osnovne informacije o obradi osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju  korištenjem web stranice https://robnakucari.hr/ te na određene druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi Voditelj Obrade u sklopu djelatnosti upravljanja Robnom kućom RI.

Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka  i upoznati Vas sa pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka. Voditelj Obrade ulaže znatne napore u zaštitu osobnih podataka vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade osobnih podataka.

Voditelj Obrade poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na što razumljiviji i jednostavniji način informirao ispitanike o tome koje podatke prikuplja, kako ih koristi i koliko dugo pohranjuje. Kako bismo olakšali komunikaciju i informiranje svih zainteresiranih strana, javno su dostupni kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Robna Kuća RI d.o.o., Rijeka, Riva 6, OIB 60375086749

Službenik za zaštitu osobnih podataka

e-mail: robna.kuca.ri.sluzbenik.zop@kvadratiupravljanje.hr

 

1. KOLAČIĆI

Što su kolačići i u koje svrhe se mogu koristiti?

“Kolačić” je mala tekstualna datoteka koju mrežna stranica stvara na računalu korisnika u trenutku u kojem isti pristupi određenoj stranici, s ciljem skladištenja i prijenosa informacija. Mrežni poslužitelj (računalo na kojem se nalazi posjećena mrežna stranica) šalje kolačiće korisnikovom pregledniku (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd.) te se isti pohranjuju na njegovo računalo. Prilikom sljedećih posjeta, kolačići se ponovno šalju mrežnoj stranici.


Neke se radnje ne mogu izvršiti bez korištenja tehničkih kolačića, koji su u tim slučajevima neophodni za ispravan rad stranice. U drugim slučajevima stranica koristi kolačiće kako bi se korisniku pojednostavilo korištenje stranice ili kako bi se istima omogućilo korištenje posebno zatraženih usluga.
Kolačići mogu ostati u sustavu tijekom dužeg razdoblja i mogu sadržavati i jedan jedinstveni identifikacijski kod. Navedeno omogućuje stranicama koje analiziraju kolačiće praćenje načina korištenja stranice, ali i za statističke ili marketinške svrhe, odnosno za stvaranje personaliziranih korisnikovih profila, počevši od stranice koje je isti posjetio te mu pokazati i/ili poslati mu ciljane promotivne obavijesti.

 

Koji se kolačići koriste i u koje svrhe?

Ova stranica koristi različite vrste tehničkih kolačića, ali ne i kolačiće za profiliranje.

Voditelj obrade niže navodi specifične kategorije korištenih kolačića, njihovu svrhu i posljedice njihova isključivanja:

 

VRSTA KOLAČIĆA

SVRHA

VRIJEME ČUVANJA

POSLJEDICE ZBOG ISKLJUČIVANJA

Tehnički kolačići

Upravljanje mrežnom stranicom. Omogućuju siguran i učinkovit rad i pretraživanje mrežne stranice.

Tijekom određene sesije navigacije.

Kolačići koji su potrebni za korištenje mrežne stranice, blokiranjem istih onemogućuje se rad stranice.

Funkcijski kolačići

Olakšavanje navigacije i usluga pruženih korisniku u odnosu na niz kriterija koje je isti odabrao.

Tijekom određene sesije navigacije.

Ne bi bilo moguće izvršiti odabire koje je korisnik izvršio tijekom korištenja stranice.

Analitički kolačići

Prikupljanje zbirnih informacija o korisnikovom korištenju stranice u svrhu optimizacije korištenja te samih usluga.

Određuje ga treća strana.

Voditelj obrade ne bi mogao prikupiti zbirne informacije.

 

Kolačići treće strane

Na ovoj mrežnoj stranici nisu prisutni kolačići trećih strana, odnosno kolačići koje stvara mrežna stranica različita od one koju korisnik trenutačno posjećuje.

 

Isključivanje i uključivanje kolačića

Korisnik je dao svoju izričitu privolu na obradu podataka korištenjem svih ili pojedinih koji su gore navedeni putem odgovarajućeg „prozora“ na naslovnoj stranici. Navedena privola predstavlja pravnu osnovu obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.


Uključivanje/isključivanje pojedinih kolačića može se slobodno izvršiti i putem vlastitog preglednika (odabrati postavke te kliknuti internet, otvoriti privatnost te odabrati željenu razinu blokiranja kolačića). Osim toga, možete označiti opciju „Isključi praćenje“ koja je dostupna kod većine preglednika novije generacije.

 

Sporedne svrhe: 

Otkrivanje trećim stranama i primateljima

Obrada Vaših osobnih podataka vrši se u skladu s ugovorom i drugim pravnim obvezama, uključujući one zakonske i/ili regulatorne koje iz istih proizlaze.


Vaši podaci se neće otkrivati trećim stranama/primateljima za njihove osobne svrhe, osim ako:

  1. Vi ne date privolu;
  2. isto nije neophodno za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora i zakona koje ih uređuju (npr. za zaštitu Vaših prava, itd.);

Osobni podaci koje Voditelj obrade obrađuje u navedene svrhe, uključuju, između ostalog:
IP adresu i kolačiće.

 

Računalna sigurnost

Voditelj obrade obrađuje samostalno i putem svojih ugovornih partnera - izvršitelja obrade, Vaše osobne podatke, uključujući one računalne (npr. logički pristup) ili podatke o prometu koji su prikupljeni ili zaprimljeni u slučaju izloženih usluga na mrežnoj stranici, u mjeri koja je nužna i razmjerna kako bi se jamčila sigurnost i sposobnost određene mreže ili poslužitelja na istu spojenog da se odupru, na pouzdanom stupnju povjerljivosti, slučajnim događajima ili nezakonitim ili zlonamjernim radnjama koje ugrožavaju dostupnost, ispravnost, integritet i povjerljivost pohranjenih ili prenesenih osobnih podataka.

 

Što ako ne pružite Vaše podatke?

Upućujemo Vas da pogledate posljedice isključenja određenih kolačića kako je navedeno u gornjoj tablici.

 

2. VIDEONADZOR

Voditelj Obrade provodi sustavni i cjeloviti videonadzor javno dostupnih otvorenih i zatvorenih prostora u Tower Centru Rijeka. Obrada osobnih podataka videonadzorom provodi se radi zaštite osoba i imovine. Provedba videonadzora povjerena je specijaliziranom društvu PROSIGUR USLUGE d.o.o. koje pruža usluge tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine. Mjere videonadzora provode se u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka uz primjenu internih pravila koja osiguravaju povjerljivost prikupljenih podataka i njihovo korištenje isključivo radi ispunjenja gore navedene svrhe. Snimke se čuvaju na sustavu kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe, za razdoblje koje nije duže od 6 mjeseci,  osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Obzirom na velik broj posjetitelja RK RI, Voditelj Obrade je radi ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka izradio procjenu učinka na zaštitu podataka obradom putem videonadzornog sustava.

Pravna osnova obrade osobnih podataka putem videonadzora je legitimni interes Voditelja Obrade.

 

3. PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU PRILIKOM SLANJA PORUKA PUTEM WEB STRANICE

Za slanje poruka putem rubrike „kontakt“ na web stranici, RK RI prikuplja najmanje sljedeće osobne podatke:  ime, prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci koje sam korisnik/posjetitelj web stranice upiše u polje „poruka“.

Svrha prikupljanja navedenih osobnih podataka je omogućavanje kupcima, posjetiteljima trgovačkog centra i posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa Voditeljem Obrade  i postave upite vezane uz RK RI. Svojevoljnim upisom svojih osobnih podataka i  označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo u upitu u skladu s pravilima privatnosti, pošiljatelj  daje jasnu privolu Voditelju Obrade za obradu  osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke.

Podaci se prikupljaju temeljem privole ispitanika koja je dana prilikom slanja poruke, sa svrhom odgovaranja na upite ispitanika.

 

4. FOTOGRAFIJE DOGAĐAJA U CENTRU

Voditelj Obrade može fotografirati, radi svoje arhive i potreba objave na web stranici, razne organizirane javne događaje u RK RI, kao što su koncerti, zabavni programi i slično koji se odvijaju u javno dostupnim prostorima u RK RI.

Pravna osnova te obrade je legitimni interes Voditelja Obrade.

 

5. NAČIN OBRADE I PRIMATELJI

Osobni podaci mogu biti učinjeni dostupnim pojedinim ugovornim partnerima Voditelja Obrade. Upravljanje RK RI je povjereno specijaliziranom društvu KVADRATI UPRAVLJANJE d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova ulica 33, OIB 12203294486, kojemu mogu ovisno o pojedinim situacijama biti dostupni svi osobni podaci kojima Voditelj Obrade raspolaže.

Podaci iz sustava videonadzora dostupni su i društvu za zaštitu osoba i imovine PROSIGUR USLUGE d.o.o., Rijeka, Milutina Barača 21, OIB 36668906636, a mogu biti dostupni i pravnim savjetnicima u slučaju potrebe.

Ostali osobni podaci mogu biti dostupni ugovornim partnerima koji rade na održavanju informatičkog sustava, marketinškim i informatičkim uslugama te pravnim savjetnicima Voditelja obrade.

Podaci su zaštićeni najmanje sljedećim mjerama: pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka: backup, firewall, SSL certifikat. Svi ugovorni partneri preuzeli su pravno valjane obveze zaštite osobnih podataka. Podaci prikupljeni videonadzorom obrađuju se u prostoriji kojoj mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

 

6. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Podaci prikupljeni putem web stranice pohranjuju se 5 godina od isteka godine u kojoj je riješen upit pošiljatelja.

Fotografije javnih događanja se objavljuju na web stranici najduže 3 godine od događaja.

Snimke videonadzora se sukladno zakonu pohranjuju najduže 6 mjeseci osim ako je zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Povlačenjem ili opozivanjem privole za obradu osobnih podataka Vaši osobni podaci se više neće koristiti, međutim povlačenje ili opozivanje iste ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njena povlačenja.

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Privola se opoziva slanjem pisanog opoziva na adresu Voditelja Obrade ili e-mailom na adresu robna.kuca.ri.sluzbenik.zop@kvadratiupravljanje.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja.

 

7. PRAVA ISPISTANIKA

U svakom trenutku ispitaniku su zajamčena sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima - pravo od Voditelja Obrade dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak - pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na odnose na ispitanika.
  • Pravo na brisanje - pravo od Voditelja Obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanik pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka - pravo od Voditelja Obrade ishoditi ograničenje obrade koje se odnose na ispitanika pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu - pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka - pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR - 10 000 Zagreb, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.